Eindtermen Opleidingen Essentiehuis

Opleiding EssentieCoaching

Inleiding

De opleiding is bedoeld als deskundigheidsbevordering voor therapeuten, coaches, leidinggevenden of mensen die anderszins met mensen werken. Het kan worden gezien als bij- en nascholing. Ze is ontwikkeld voor mensen die al stappen hebben gezet in de persoonlijke ontwikkeling en bekwaamheid bezitten in het doorlopen van energetische groeiprocessen. De opleiding EssentieCoaching biedt een driejarige opleiding, met een eerste jaar, een tweede en een derde jaar. Het eerste jaar kan echter ook losstaand als jaartraining gevolgd worden in het kader van bij- en nascholing. In de opleiding wordt gewerkt met de basisvaardigheden van EssentieCoaching. Ze biedt een combinatie aan van theorie, en zelfonderzoek middels het zelf ervaren van de methode. Daarnaast wordt er supervisie gegeven bij het zelf coachen van medestudenten. Daarnaast biedt de Stichting Essentiehuis ook de training LIFE voor leidinggevenden.

Doelgroep

Er wordt van uitgegaan dat de deelnemers een meerjarige beroepsgerichte opleiding hebben gevolgd of een daarmee vergelijkbare hoeveelheid deeltijdopleidingen (bijvoorbeeld therapeutische, coaching of leidinggevende opleidingen). Er zal gewerkt worden met een vaste groep deelnemers, waarbij de openheid om dit groeiproces met elkaar te delen een belangrijke rol speelt. Vooraf vindt een intakegesprek plaats en aan het eind van elk jaar ontvang je een certificaat. De training bestaat uit vijf driedaagse trainingen per jaar. Het derde jaar bestaat uit twee modules van drie dagen en twee modules van twee dagen.

De ‘Handleiding voor EssentieCoaching’ wordt tijdens het eerste jaar aangeboden. Wanneer ook het tweede jaar met succes is doorlopen is het mogelijk lid te worden van het platform EssentieCoaches.

Stichting Essentiehuis

De opleiding EssentieCoaching is een onderdeel van Stichting Essentiehuis dat een aantal opleidingen en workshops verzorgt.

Deze stichting heeft tot doel om het gedachtegoed van EssentieCoaching te bewaken, te bewaren, te verspreiden, uit te breiden en toe te passen.

Stichting Essentiehuis heeft als algemeen doel het verruimen van zelfbewust Zijn en leven.

Doelstelling algemeen

Bij EssentieCoaching staat de holistische en energetische benadering centraal. Dit houdt in dat de EssentieCoach zich afstemt op zijn/haar eigen wezenskern en daarmee op zuivere essentie. Van daaruit maakt hij/zij contact met zijn cliënt.

De doelstelling van alle opleidingen en trainingen is:

 • het ervaren van een diepgaand veranderingsproces
 • het verkrijgen van kennis over en hanteren van de verschillende methoden van EssentieCoaching
 • het verwerven van vaardigheden om deze methodes toe te passen in het  begeleiden van mensen in hun veranderingsproces
 • het leren om cognitief en intuïtief om te gaan met energieoverdracht
 • het leren integreren van EssentieCoaching methodes in de eigen praktijk

De begeleiding is erop gericht vermogens en kwaliteiten die nog bedekt zijn bij de cliënt aan het licht te brengen.

Doel van de opleiding EssentieCoaching

 • Deskundigheidsbevordering en nascholing door:
 • Het verkrijgen van kennis en diagnostiek van de methode EssentieCoaching
 • Het zelf ervaren van deze methode
 • Leren werken vanuit meerder bewustzijnslagen
 • Het contact met je kern – ofwel Essentie – stabiliseren. Dit verdiepte contact met je kern maakt eigenheid, creativiteit, bestuurskracht en innerlijke wijsheid vrij.
 • Het verwerven van vaardigheden om mensen te begeleiden met deze methode

Uitgangspunten

Hieronder gaan we dieper in op een tweetal uitgangspunten van EssentieCoaching

 • ‘Direct ervaren’ als basis van de methode
 • Werken vanuit meerdere bewustzijnslagen

Direct ervaren als basis

EssentieCoaching is een eenvoudige en krachtige weg naar het direct ervaren van het innerlijk Zelf. Het is een methode die op subtiel niveau werkt met dat wat zichzelf ontvouwt nog voordat het zichtbaar is of zich gemanifesteerd heeft. Op deze manier kan het inwonend gewaarzijn bij de ander gewekt worden, zodat deze van binnenuit tot weten komt. De basis

van EssentieCoaching is de methode van het ‘direct ervaren’. Direct wil zeggen: rechtstreeks, onmiddellijk, zonder uitstel of omwegen. Bij het ‘direct ervaren’ blijf je bewust en voelend aanwezig bij de situatie die zich aandient. Ook als het moeilijk is, blijf je aandachtig bij dat wat er is, wat het ook maar is.

‘Direct ervaren’ is breder dan voelen alleen; het is voelen, ingebed in gewaarzijn en het houdt alles in van laag naar hoog. Je kunt dus je licht èn

je pijn tegelijkertijd direct ervaren en daar volkomen mee op je gemak zijn door ze beide te accepteren. Je voegt zo wat je voelt en wie er voelt samen. Wat er ook maar verschijnt, in welke vorm dan ook, het is een voertuig voor zelfonderzoek. Het kan direct worden ervaren en direct worden aanvaard. Door zelfonderzoek ga je door wat bekend is heen, naar een gebied in jezelf dat onbekend of eigenlijk onkenbaar is. In het ‘direct ervaren’ leer je jezelf steeds beter kennen. Je onderzoekt voortdurend en steeds dieper wie je bent.

Omgaan met meerdere bewustzijnslagen

Een ander kenmerk van EssentieCoaching  is het werken vanuit verschillende bewustzijnslagen. Deze lagen reiken voorbij de persoonlijkheid. Door het bewustzijn van de verschillende bewustzijnslagen heen krijg je voeling met essentie, waardoor stilte de ondertoon wordt in het leven van iedere dag. Wij kiezen voor deze manier van werken omdat we gemerkt hebben dat het belangrijk is dat heling niet alleen binnen de persoonlijkheid plaatsvindt. Het is vooral de overgave aan de unieke frequentie van de ziel die transformatie op een diep niveau mogelijk maakt. Vanuit een constant gewaarzijn van het volle potentieel van de ziel ontstaat zelfherkenning en kan men vervolgens creatief en actief zijn in de wereld. Door het ervaringsgericht begeleiden wordt langzaam maar zeker de hele werkelijkheid van de cliënt in kaart gebracht. De werkwijze nodigt de ander uit om alle aspecten die in hem of haar aanwezig zijn, bewust te worden. Het is de ziel die oorsprong en vorm – het onstoffelijke en het stoffelijke – verbindt door gewaarzijn.

Werkwijze

Methodisch gezien is de werkwijze voortdurend gericht op de bestuurskracht, het herontdekken van de eigen waarheid en het innerlijk weten van de cliënt. In dit proces is verwerven niet zozeer aanleren, maar vooral ontdekken, afleren, toelaten en bewust worden. Het ‘direct ervaren’ is daarbij steeds de basis.

Bij het begeleiden wordt subtiel en respectvol met de weerstand gewerkt en precies de juiste impuls tot verandering gegeven. Dit gebeurt in afstemming op de ander, waarin aandachtig voelend waarnemen essentieel is. Weerstand wordt in deze visie gezien als afgescheiden energie die je zelf de hand kunt geven en de weg naar huis kunt wijzen. In de werkwijze gaan volledige betrokkenheid met de cliënt èn het aanbieden van een heldere spiegel samen.

De begeleider is iemand die zelf de weg is gegaan en die de valkuilen en omwegen kent. Zijn/haar aanwezigheid kan onderweg veiligheid biedend, inspirerend, uitnodigend en openend zijn voor de ander. Vanuit de stilte ontstaat de bekwaamheid om de mensen die je begeleidt in direct contact te brengen met zichzelf en met wat ze ervaren. Je blijft daarbij heel dicht bij huis, bij dat wat er is in het moment. Hierbij ga je zo direct mogelijk door het ‘verhaal’ en de vaste zelfbeelden van de ander heen naar de energie zelf, om steeds weer uit te komen bij de essentie van wie de ander is.

Opbouw van de opleiding

De opleiding EssentieCoaching bestaat uit 2 jaren met vijf driedaagse trainingen per jaar en in het derde jaar twee driedaagse en twee tweedaagse trainingen. Deze training omvat per jaar 40 dagdelen voor het volgen van de training met extra uren voor coaching, intervisie, supervisie en zelfstudie; in totaal  262 studiebelastinguren (sbu). Dit geldt ook voor het derde jaar omdat hier meer zelfstudie uren zijn.

Tijdens de training wordt materiaal aangereikt om tussen de opleidingsblokken in het geleerde te verwerken, te verdiepen en te integreren (handleiding en boekenlijst, 100 sbu)). In de supervisie wordt het geleerde geoefend en uitgewisseld. Daarnaast wordt van de deelnemers verwacht dat ze tussentijds deelnemen aan een intervisiegroep van minimaal 4 personen ( 16 sbu) en bovendien dat ze eenmaal supervisie per leerjaar (4 sbu) ontvangen.

Inhoud van het eerste jaar EssentieCoaching

Het eerste jaar EssentieCoaching bevat 5 modules. Iedere module start met een introductie van het thema en daarna de verdieping daarvan middels een meditatie. Hierna volgt de doorwerking in de plenaire groep. Daarna worden theoretische kaders gegeven. In de middag wordt in kleine groepen geoefend met de lesstof van die dag om  de ervaringen en het geleerde te internaliseren. Ook komen aanvullende thema’s en oefeningen aan bod.

Module 1: De lichamen van de ziel: denken, voelen en willen

Module 2: Gewaarzijn vanuit de zintuigen en lichamen van de ziel, vrijmaken van willen

Module 3: Contact en grens. Verschillende vormen van afweermechanismen

Module 4: Polariteit

Module 5: De ziel als ingang; identiteit en identificaties

Begeleiden vanuit de 3 bewustzijnslagen en hanteren van diagnose-model

De modules omvatten leer- en ervaringsstof van de methode EssentieCoaching  .

In de verdere uitwerking worden de eindtermen per module nader gespecificeerd. Er wordt uitgegaan van een verdeling in zelf ervaren, kennisoverdracht en vaardigheden.

Overzicht inhoud modules eerste jaar

Module 1 De lichamen van de ziel: denken, voelen en willen

Dag 1

De hele werkelijkheid, omgaan met meerdere bewustzijnslagen: theoretisch kader. Zuiver waarnemen en weerstand loslaten in je denken

1.1 Weerstand loslaten in je denken

1.2 Waarnemen zonder oordeel

1.3 Werken met overtuigingen

Dag 2

Weerstand loslaten in je voelen

2.1 ‘Direct ervaren’ als methode

2.2 Emoties en voelen

2.3 Bestuurbaarheid van emoties

2.4 Onbewuste afweer

Dag 3

Begeleiden vanuit de 3 bewustzijnslagen

3.1 Grondhouding bij het begeleiden

3.2 Beginstappen in de coaching

3.3 Zuiver taal gebruik

Module 2 Zintuigen en het Wilslichaam

Dag 1

Waarnemen i.p.v oordelen

Wanneer sloot je een zintuig af als kind

Integratie van alle zintuigen

Dag 2

Weerstand loslaten in je willen

2.1 Stappen die leiden tot een gezonde wil

2.2 Moeten als antikracht

2.3 Onderdrukt willen bewustmaken

2.4 Gezonde ik-grens ervaren

2.5 Zuivere wil en overgave

Dag 3

Zijnsgericht werken

3.1 Werkzaamheid van essentie

3.2  Begeleiden vanuit essentie

3.3  Direct ervaren onder supervisie

Module 3 Contact en weerstand

Dag 1

Het waarnemen van weerstand en contactvermijding

1.1 Verdichting en afgrenzing

1.2 Het raakpunt, de reactie als wegwijzer

1.3 Het begrenzen van je energieveld

1.4 De contactgrens: de magische lijn in contacten

Dag 2

De contactgrens en de ziel

2.1 Gezonde en ongezonde weerstand

2.2 Werken met de contactgrens

2.3 Vormen van contactonderbreking, de vier scenario’s

2.4 Werken met de vier scenario’s

2.5 Verstoord evenwicht in de elementen herstellen

2.6 Verborgen licht: de kwaliteit in het patroon terughalen

Dag 3

De weerstand als ingang van begeleiding

Diagnose

3.1 De kruisvorm als diagnosemodel

3.2 Horizontaal en verticaal bewustzijn verbinden

3.3 Hanteren van het diagnose model

Module  4 Polariteit

Dag 1

Introductie thema polariteit

1.1 Polariteit: evenwicht tussen het mannelijk en vrouwelijk principe

1.2 De polariteit links- rechts herstellen

Dag 2

Verdere doorwerking thema

2.1 De innerlijke man en vrouw; vader en moeder

2.2 De polariteit binnen / buiten herstellen

2.3 Open impressie en authentieke expressie

Dag 3

Werken met kwaliteiten en behoeften

3.1 De polariteit hoog- laag herstellen

3.2 Kwaliteit en behoefte in evenwicht

3.3 Geven van coaching onder supervisie

Module 5 Identiteit en identificaties

Dag 1

Onderscheid identiteit en identificatie

Het herkennen van je identiteit

Voorbij de rol: het loslaten van vaste identificaties

Dag 2

Het herkennen en loslaten van macht en beïnvloeding

2.1 Ontmantelen van de zelfcriticus

2.2 Desidentificatie

2.3 Werk en identificatie

2.4 Gewaarzijn, voorstellingsvermogen en intuitie

Dag 3

Integratie in de eigen praktijk

3.1 Intervisie en voorbereiden eindopdracht

3.2 Evaluatie van de eindopdracht

3.3 Uitreiken certificaten

Tweede jaar

Het tweede jaar EssentieCoaching bevat 5 modules. Iedere module start met een introductie van het thema en daarna de verdieping daarvan middels een meditatie. Hierna volgt de doorwerking in de plenaire groep. Daarna worden theoretische kaders gegeven. In de middag wordt in kleine groepen geoefend met de lesstof van die dag om  de ervaringen en het geleerde te internaliseren. Daarbij komen aanvullende thema’s en oefeningen aan bod.

 • Thuis, aanwezigheid indragen
 • Potentie, dwang en drang en stoppen met doorgaan
 • Omkeren
 • Creatieve leegte
 • Overgave: de druppel en de zee

De modules omvatten leer- en ervaringsstof van de methode EssentieCoaching.

In de verdere uitwerking worden de eindtermen per module nader gespecificeerd. Er wordt uitgegaan van een verdeling in zelf ervaren, kennisoverdracht en vaardigheden.

Overzicht inhoud modules tweede jaar

Het tweede jaar EssentieCoaching bevat 5 modules. Iedere module start

met een introductie van het thema en daarna de verdieping daarvan

middels een meditatie. Hierna volgt de doorwerking in de plenaire groep.

Daarna worden theoretische kaders gegeven. In de middag wordt in kleine

groepen geoefend met de lesstof van die dag om de ervaringen en het

geleerde te internaliseren . Daarbij komen aanvullende thema’s en

oefeningen aan bod.

1. Thuis, aanwezigheid indragen

2. Potentie, dwang en drang en stoppen met doorgaan.

3. Omkeren

4. Creatieve leegte

5. Overgave: de druppel en de zee

De modules omvatten leer- en ervaringsstof van de methode

EssentieCoaching.

In de verdere uitwerking worden de eindtermen per module nader

gespecificeerd. Er wordt uitgegaan van een verdeling in zelf ervaren,

kennisoverdracht en vaardigheden

Overzicht inhoud modules tweede jaar

Module 1 Thuis, aanwezigheid indragen

Dag 1

1.1 Aanwezigheid op 4 niveaus

1.2 De meest verdichte lagen in onszelf

1.3 Loslaten van de ik-kramp

Dag 2

Weerstand loslaten in aanwezigheid

2.1 Aanwezigheid als basis van begeleiden

2.2 Aanwezigheid erkennen bij de ander

2.3 Indragen van aanwezigheid in jezelf

Dag 3

Begeleiden vanuit de 3 bewustzijnslagen

3.1 Aandacht geven en ontvangen vanuit aanwezigheid

3.2 Unieke aanwezigheid van de ander benoemen

3.3 Thuis in aanwezigheid

Module 2 Potentie, dwang en drang en stoppen met doorgaan.

Dag 1

1.1 Waarin dwing je jezelf?

1.2 Wat is je drang in het leven?

1.3 Ruimte maken voor bezieling

Dag 2

Stoppen met doorgaan

2.1 Stoppen en laten gebeuren

2.2 Opgeven van je overlevingsmechanismen

2.3 Bewust niet beinvloeden

Dag 3

Stoppen met pijn

3.1 Begeleiden van de client in stoppen met doorgaan

3.2 Integratie van licht en pijn

Module 3 Omkeren

Dag 1

Het waarnemen van weerstand en contactvermijding

1.1 Ommekeer naar je essentie

1.2 Radicale omkering

1.3 Methode van hercreeren

Dag 2

2.3 Kiezen voor oorsprong

2.4 Essentie indragen

Dag 3

3.1 Integratie van essentie en stilte in het dagelijkse leven

3.2 Begeleiden vanuit stilte

Module 4 Creatieve leegte

Dag 1

Introductie thema Creatieve leegte

1.1 Inzicht in hoe je je leven vult

1.2 Het vermijden van creatieve leegte

1.3 Identificaties die leegte in de weg staan

Dag 2

2.1 Het onbekende toelaten

2.2 Voeling krijgen met leegte

2.3 Heling van het lichaam vanuit de essentie

Dag 3

1.1 Begeleiden vanuit creatieve leegte

1.2 Het niets toelaten in je dagelijks leven

1.3 Wat zeg je vanuit de stilte, het zorgvuldig kiezen van woorden

Module 5 Overgave: de druppel en de zee

Dag 1

1.1 Wat is overgave?

1.2 De snaar moet goed gespannen zijn

1.4 Loslaten van weerstand voor overgave in je lichaam

Dag 2

2.1 Overgave aan het levenskracht

2.2 Overgave, wat is er zo belangrijk?

3.2 Ontspannen in wat er is

Dag 3 Integratie in de eigen praktijk

3.1 Het onbekende toelaten

3.2 Evaluatie Eindverslag

3.3 Uitreiken certificaten

Overzicht inhoud modules derde jaar

Het derde jaar EssentieCoaching omvat 4 modules. Iedere module start met een introductie van het thema en daarna de verdieping daarvan middels een meditatie. Hierna volgt de doorwerking in de plenaire groep. Daarna worden theoretische kaders gegeven. In de middag wordt in kleine groepen geoefend met de lesstof van die dag om  de ervaringen en het geleerde te internaliseren. Dit wordt ondersteund door aanvullende thema’s en oefeningen. Je leert te begeleiden vanuit het innerlijk weten. 

In het derde jaar ligt de nadruk op het uitdragen en toepassen van EssentieCoaching in eigen leven en werk.

Module 1. Verdiepen en begeleiden van emoties.
Module 2. Leven vanuit creatorschap.
Module 3. Relateren vanuit zelfliefde.
Module 4. EssentieCoaching in jouw wereld.

De modules omvatten een verdieping van leer- en ervaringsstof van de methode EssentieCoaching.

In de verdere uitwerking worden de eindtermen per module nader gespecificeerd. Er wordt uitgegaan van een verdeling in zelf ervaren, kennisoverdracht en vaardigheden.

Module 1 Verdiepen en begeleiden van emoties

Dag 1 Werken met emoties Omgaan met angst en kracht. Zelf onderzoek en laten zijn.  

Dag 2 Omgaan met schuld en schaamte: leren uiten wat je achterhoudt: zo  binnen, zo buiten.  

Dag 3 Samenhang van de verschillende emoties. 

Module 2 Creator en Slachtofferschap

Dag 1 Onderdrukking en eigen eerste oorzaak om zetten in eigen kracht. Verantwoordelijkheid nemen vanuit jezelf en voor jezelf.

Dag 2 Creator zijn is weten dat je keuze hebt. Creator zijn is toelaten en leven vanuit creatieve leegte.  

Module 3 Relateren vanuit zelfliefde

Dag 1 Bewust vergeten van alle ervaringen in relateren. Relateren vanuit zelfliefde en zelf trouw.

Dag 2 Evenwicht tussen vrijheid en verbinding. Expressie en manifestatie vanuit eigen impulsen toelaten.  

Module 4 In de wereld zetten.

Dag 1, dag 2 en dag 3 Samenbrengen van de werkwijze van EssentieCoaching met je eigen drang en vanuit je eigen positie in het leven. Wat wil jij de wereld laten zien en wat heeft de wereld van jou nodig?

Inhoud LIFE

 • Potentie ontvouwt zich van binnenuit
 • Je beschikt over verschillende lagen van bewustzijn, deze zijn alle binnen je bereik
 • Door de beperking en de weerstand heen ervaar je eenheid
 • Essentie en bewustzijn van de ziel samen transformeren de persoonlijkheid
 • Direct ervaren en gewaarzijn openen hiertoe de poorten

Inhoud van de opleiding LIFE,

Leidinggeven vanuit Innerlijke Focus

In elke module komt aan de orde:

 • Kennis
 • Energetische, cognitieve kennis: informatie rond het thema vanuit de theorie van EssentieCoaching.
 • Energetische, innerlijke kennis: inzicht door zelf ervaren in de methodiek en diagnose.

Vaardigheden

 • Cognitieve vaardigheden: interpreteren, analyseren, beslissen
 • Psychomotorische vaardigheden: lichaamswerk, massages e.d.
 • Interactieve vaardigheden: communiceren en samenwerken met anderen in de groep en dit toepassen in je werkveld.
 • Actieve vaardigheden: het tegemoet treden van mensen en gebeurtenissen vanuit een beroepshouding. Het respectvol omgaan met weerstand.

Module 1 – Je eigen diversiteit als kracht

We ervaren diversiteit in cultuur, in de manier van samenwerken en van leidinggeven als verrijkend én als belemmerend. De kansen die in diversiteit verscholen zitten worden door ons niet altijd optimaal benut.

Diversiteit is ook in onszelf te vinden.  Sommige kanten in jezelf zijn als kwaliteit ontwikkeld (en soms wel erg dominant), terwijl andere onderdrukt of ‘behoeftig’ zijn. Juist die te sterke kwaliteiten en de behoeftige kanten beïnvloeden ons en onze performance vaak sterk. In deze module  verdiep je jouw inzicht in je verschillende interne polen en leer je die als kracht benutten. Inzicht in eigen diversiteit stelt je in staat om de diversiteit in je eigen team, afdeling, organisatie en bij je klanten te herkennen en te benutten.

Module 2 – Leiderschap vanuit je loodlijn

De cultuur van een organisatie, bijvoorbeeld het gedrag van leiders, het omgaan met belangen en druk, de kwaliteit van samenwerking en de authenticiteit van medewerkers zijn direct merkbaar voor klanten en partners. Ze bepalen in hoge mate effectiviteit en efficiëntie. Daar waar bij leidinggevenden én medewerkers denken-voelen-willen werkelijk bij elkaar aansluiten is dat direct merkbaar in een heldere en levende sfeer en dito contacten met anderen. Daardoor verbetert de onderlinge samenwerking, de effectiviteit, de kwaliteit en de motivatie. Je team werkt vanuit een vruchtbare bodem. Om dit te bereiken leren we in deze module om te stoppen met handelen vanuit wat we –soms onbewust – van onszelf moeten. We verankeren sterker in wat we willen, wat ons motiveert in leiding geven. Wat je doet en wie je bent vallen meer samen.

Module 3 – Vrijheid en verantwoordelijkheid

Verbinding en relaties hebben we nodig om ons werk te doen en samen dingen tot stand te brengen. We zijn de hele dag met mensen in contact. Soms geven die contacten energie en flow, maar soms is ook sprake van moeizame samenwerking waar weinig tot stand komt. In deze module vergroot je jouw vermogen in contact te blijven, ook als het spannend wordt.  In het model contact & grens aanschouwen we de verschillende mechanismen die een vruchtbaar samenwerken bemoeilijken.

Module 4  Sturen vanuit je loodlijn

Hoe kom je terug vanuit de waan van de dag in je rust en in je loodlijn. Op deze dag krijg je aandacht om je midden terug te vinden waardoor je weer overzicht hebt en de verbinding met jezelf. Je ervaart balans, ook in drukte en stress.  

Coaching gesprekken

In deze coaching gesprekken kun je situaties vanuit je praktijk inbrengen. We nodigen je uit om dat wat je tot nu toe hebt geleerd toe te passen en te ankeren in je werk en leven.

De coaching gesprekken vinden plaats, afgestemd op een geschikt tijdstip en locatie.  

Resultaat

Leidinggeven vanuit jouw essentie, je persoonlijke kwaliteiten Handelen vanuit verbinding én autonomie De kracht van je innerlijke diversiteit kennen en benutten Je innerlijke kompas en zekerheid ontwikkelen om in moeilijke situaties te kunnen handelen Resultaten behalen met behoud van plezier en bezieling.

Eindwerk Opleiding eerste, tweede en derde jaar.

Verslagen

Na iedere module dient een verslag gemaakt te worden en dit wordt ter beoordeling aan de trainer gestuurd. Het gaat om:

 • verslag toepassing en inzicht thema
 • verslag intervisie
 • verslag supervisie

Eindverslag en evaluatie

Voor het vijfde blok wordt een verslag gemaakt als terugkoppeling op de opleiding. Dit verslag dient minimaal twee weken voor het laatste opleidingsweekend aan de docent te worden toegezonden. Feedback over je verslag wordt tijdens het laatste weekend schriftelijk gegeven.

In dit verslag wordt beschreven:

 • Het groeiproces gedurende het jaar
 • Hoe datgene wat eigen is gemaakt doorwerkt in het persoonlijke leven
 • Hoe datgene wat ontwikkeld is doorwerkt in de relaties
 • Hoe datgene wat geleerd is doorwerkt in de werksituatie m.b.t. collega’s of cliënten
 • Wat nog te ontwikkelen is en te integreren in leven en werk; leerpunten

Als deelnemer voldaan heeft aan bovengenoemde criteria, zal er een certificaat uitgereikt worden.