Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Stichting Essentiehuis

 1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op opleidingen en workshops welke worden gegeven door of namens de Stichting  Essentiehuis.

Deelnemers kunnen altijd vooraf, tijdens en na workshops en opleidingen informatie inwinnen of overleggen. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.

 1. Definities
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Stichting Essentiehuis en deelnemers van opleidingen, trainingen en andere vormen van opleiding en onderwijs (hierna te noemen: ‘deelnemer’).
 • Onder opleiding wordt verstaan alle vormen van opleiding, onderwijs, training welke door de Stichting Essentiehuis worden aangeboden (hierna te noemen ‘opleiding’).
 • Onder deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan een Opleiding deelneemt.
 1. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand:

 • Door het insturen van het inschrijfformulier via de website.
  Na aanmelding via de website krijgt de deelnemer een bevestigings-email van de Stichting Essentiehuis. Daarna zal een van de docenten zo spoedig mogelijk contact opnemen voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek.
 • Een aanmelding is definitief wanneer de deelnemer een digitale factuur van de Stichting Essentiehuis ontvangen heeft.
 • Deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na de factuurdatum het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.
 • Enkele weken voor de opleiding begint ontvangt de deelnemer een uitnodiging per email met nadere gegevens omtrent de training, opleidingslocatie, routebeschrijving en een adressenlijst van de deelnemers. Als de gewenste training is volgeboekt wordt dat gemeld en zal, zo mogelijk een alternatief worden geboden.
 1. Wachtlijst
 • Is de opleiding op het moment van de aanmelding  volgeboekt, dan wordt de deelnemer op een wachtlijst geplaatst. De deelnemer krijgt hiervan digitaal bericht.
 • Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste op de wachtlijst geplaatste benaderd.
 1. Certificaat en platform
 • Tijdens de opleiding EssentieCoaching wordt per jaar 260 studie-belasting-uren (sbu) inspanning verwacht. Dat betekent 140 contacturen, waarvan er maximaal 10 gemist mogen worden zonder compensatieregeling. Daarna moet in overleg met de trainer gecompenseerd worden.
 • Daarnaast wordt 100 sbu thuisstudie verwacht, 16 sbu intervisiebijeenkomsten, en 4 sbu voor supervisie. Voor het verkrijgen van een certificaat dient de deelnemer zich te houden aan de normen voor het afronden van de opleiding zoals verwoord in de Eindtermen per training.
 • Na elke met succes doorlopen opleiding ontvangt de deelnemer een certificaat.
 • Wanneer het eerste en tweede opleidingsjaar EssentieCoaching met succes zijn doorlopen is het mogelijk lid te worden van het platform EssentieCoaches.
 • Voor andere opleidingen dan de opleiding EssentieCoaching gelden geen of afwijkende voorwaarden en vereisten.
 1. Onderbreking opleiding
 • Een opleiding kan alleen als geheel gevolgd worden.
 • Een gemist blok kan in overleg in een volgende opleiding worden ingehaald, mits er plaats is.
 • Een opleiding onderbreken en vervolgen in een volgende opleidingsgroep is alleen in overleg mogelijk.
 • Wanneer een deelnemer een opleiding mag onderbreken en in een volgende groep de opleiding wil voltooien, worden eerst de volledige kosten voor één opleiding betaald plus 20% extra.
 1. Afbreken opleiding
 • Bij afbreken van een opleiding moeten de kosten van één blok méér dan de genoten blokken betaald worden, plus 10% van de totale opleidingskosten

8Annulering opleiding

 • Annulering en afmelding kan alleen schriftelijk of per email en is pas definitief nadat de Stichting Essentiehuis dit heeft bevestigd.
 • Deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van reden kosteloos te ontbinden.
 • Bij annulering nadat de factuur aan de deelnemer is verzonden zijn wij genoodzaakt € 25,00 administratiekosten in rekening brengen.
 • Bij annulering door deelnemer tot 21 kalenderdagen voor het begin van de opleiding krijgt de deelnemer de opleidingskosten terug, verminderd met 10%.
 • Bij annulering door deelnemer binnen 21 kalenderdagen voor de opleiding betaalt de deelnemer 30% van de opleidingskosten.
 • De Stichting Essentiehuis heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – de Opleiding te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren, in welke gevallen de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledige door de deelnemer aan de Stichting Essentiehuis betaalde bedrag.
 • Bij het niet doorgaan van een opleiding krijgt de deelnemer een schriftelijk bericht over de mogelijke alternatieven.
 1. Betalingen
 • De Stichting Essentiehuis brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur.
 • deelnemer heeft na ontvangst van de door de Stichting Essentiehuis toegezonden factuur, de verplichting om binnen 14 werkdagen na factuurdatum een aanbetaling te doen van tenminste 30% van de totale kosten van de betreffende opleiding.
 • Voor de opleidingen is in overleg een gespreide betaling mogelijk. Gespreide betaling ontslaat deelnemers niet van de verplichting de volledige opleidingskosten te voldoen.
 • Aan gespreide betaling zijn geen extra kosten verbonden maar dit kan alleen in overleg met en na goedkeuring van de Stichting Essentiehuis.
 • Twee weken voor het laatste blok moet het volledige bedrag betaald zijn.
 • Bij betaling door een derde, blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt.
 • Bij de opleiding zijn koffie, thee, maaltijden en logies inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.
 • Extra consumpties zijn altijd voor rekening van de deelnemer.
 • De kosten voor een eventuele voor-overnachting zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken.
 • Cursusmateriaal is bij de prijs inbegrepen. Dit geldt niet voor de aanbevolen literatuur.
 1. Aansprakelijkheid
 • Ofschoon Stichting Essentiehuis zich zal inspannen haar trainingen naar beste inzicht en vermogen te (doen) geven, is Stichting Essentiehuis behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Stichting Essentiehuis of haar trainers niet aansprakelijk voor enige door de deelnemer geclaimde schade, waaronder schade die direct of indirect mocht voortvloeien uit of anderszins verband mocht houden met het gebruik van het trainingsmateriaal, de inhoud van de training, de toepassing of het resultaat daarvan. De deelnemer verplicht zich Stichting Essentiehuis voor mogelijke aanspraken van derden ter zake van zulke schade te vrijwaren. Dit geldt ook voor schade aan de trainingslocatie die door de deelnemers is toegebracht.
 1. Eigendom
 • Het auteursrecht op de door Stichting Essentiehuis uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, syllabi en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij de Stichting Essentiehuis, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Essentiehuis zullen door de deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.  Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van Stichting Essentiehuis berust uitsluitend bij Stichting Essentiehuis
 • Het verstrekte cursusmateriaal blijft in het bezit van de deelnemer.

mei 2020

2014 - 2023 Copyright Essentiehuis - Opleidingen voor professionals