ALGEMENE VOORWAARDEN WORKSHOPS

 1. Algemeen

Workshops zijn korte opleidingen of trainingen welke door of namens de Stichting EssentieCoaching worden gegeven.

Deelnemers kunnen altijd vooraf, tijdens en na workshops en opleidingen informatie inwinnen of overleggen. deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn.

 1. Definities
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de Stichting EssentieCoaching en deelnemer van workshops, trainingen en andere vormen van opleiding en onderwijs (hierna te noemen: ‘deelnemer’)
 • Onder deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Opleiding deelneemt.
 1. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand:

 • Door het insturen van het inschrijfformulier via de website.
 • Na aanmelding via de website krijgt de deelnemer de een bevestigings-email van de Stichting EssentieCoaching.
 • Een aanmelding is definitief wanneer de deelnemer een digitale factuur van de Stichting EssentieCoaching ontvangen heeft.
 • deelnemer heeft gedurende 14 werkdagen na factuurdatum het recht de overeenkomst zonder opgave van reden te ontbinden.
 1. Wachtlijst
 • Is op het moment van de aanmelding de workshop volgeboekt, dan wordt de deelnemer op een wachtlijst geplaatst. De deelnemer krijgt hiervan digitaal bericht.
 • Zodra er een plaats vrijkomt, wordt de eerste op de wachtlijst geplaatste benaderd
 1. Voorwaarden workshop
 • Bij annulering nadat de factuur aan de deelnemer is verzonden zijn wij genoodzaakt € 15,00 administratiekosten in rekening brengen.
 • Annulering en afmelding voor deelname kan alleen schriftelijk of per email.
 • Annulering tot 21 kalenderdagen voor aanvang van de workshop is kosteloos.
 • Bij annulering tussen 21 en 2 kalenderdagen voor aanvang van de workshop is 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 2 kalenderdagen voor aanvang van de workshop of terugtrekken tijdens de workshop is geen restitutie mogelijk.
 • Bij het niet kunnen deelnemen door zwaarwegende privéomstandigheden kan in overleg naar deelname op een andere datum voor dezelfde of een andere passende workshop gezocht worden.
 1. Eigendom
 • Het auteursrecht op de door de Stichting EssentieCoaching uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, handboeken, sheets, stencils, syllabi en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij de Stichting EssentieCoaching, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
 • Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting EssentieCoaching zullen door de deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van de Stichting EssentieCoaching berust uitsluitend bij de Stichting EssentieCoaching
 • Het verstrekte cursusmateriaal blijft in het bezit van de deelnemer.

 

februari 2019